Tuyển sinh
08/04/2013 01:37:31 GMT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH HỆ CHÍNH QUY NĂM 2013

Số:          /TB-HĐTS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 

 

Hà Nội, ngày       tháng 4 năm 2013THÔNG BÁO

VỀ TUYỂN THẲNG VÀ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN, XÉT TUYỂN THẲNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2013

Căn cứ Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành kèm theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy và Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 6 năm 2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012, được sửa đổi, bổ sung một số điều kèm theo Thông tư số 03/2013/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 02 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo:

1) Tuyển thẳng:

a) Thí sinh trong đội tuyển Olympic đã tốt nghiệp trung học được tuyển thẳng vào đại học, nếu chưa tốt nghiệp trung học sẽ được bảo lưu sau khi tốt nghiệp trung học;

b)  Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và đã tốt nghiệp trung học phổ thông được tuyển thẳng vào đại học theo đúng ngành hoặc ngành gần của môn mà thí sinh đã đoạt giải, có những ngành tương ứng như sau:

TT

Môn

Ngành được

tuyển thẳng

Mã ngành

Hà Nội

Đà Năng

1

Ngữ Văn

Khoa học thư viện

D320202

D320202D

2

Lịch Sử

Lưu trữ học

D320303

D320303D

c) Thí sinh đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và đã tốt nghiệp trung học phổ thông được tuyển thẳng vào cao đẳng theo đúng ngành hoặc ngành gần của môn mà thí sinh đã đoạt giải, có những ngành tương ứng sau:

TT

Môn

Ngành được

tuyển thẳng

Mã ngành

Hà Nội

Đà Năng

1

Tin học

Tin học ứng dụng

C480202

C480202D

    Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, nếu chưa tốt nghiệp trung học sẽ được bảo lưu sau khi tốt nghiệp trung học;

 

 

2) Ưu tiên xét tuyển:

Đối với thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và đã tốt nghiệp trung học, sau khi thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy đủ số môn quy định theo đề thi chung, có kết quả thi đạt từ điểm sàn trở lên và không có môn nào bị điểm 0.

3) Xét tuyển thẳng:

Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp trung học phổ thông tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ đăng kí xét tuyển theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo và Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05/02/2013 của Thủ tướng chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo; thí sinh là người dân tộc rất ít người theo quy định tại Đề án phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010 - 2015 theo Quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ.

Những thí sinh này phải học bổ sung kiến thức 01 năm học trước khi vào học chính thức. Chương trình bổ sung kiến thức do Nhà trường qui định.

Thông tin về tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng năm 2013 của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội,  thí sinh xem trên địa chỉ website của Trường:  truongnoivu.edu.vn

Mọi thắc mắc liên hệ trực tiếp tại Phòng Quản lý đào tạo (P. 103D) Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, ngõ 36 đường Xuân La, quận Tây Hồ, TP Hà Nội hoặc điện thoại liên hệ: 04 75 33 659

Hồ sơ, lệ phí các trường hợp tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét tuyển thẳng theo hướng dẫn công văn số: 1880/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 22 tháng 3 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


Nơi nhận:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐTS;

- Các thành viên HĐTS 2013;

- Các đơn vị thuộc Trường;

- Lưu VT, QLĐT, TS;

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

(Đã ký)


HIỆU TRƯỞNG

NGƯT. TS. Triệu Văn Cường


Các tin khác