Đội ngũ cán bộ, công chức (cán bộ) là một bộ phận quan trọng của nền hành chính nhà nước. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất tốt, chuyên môn vững vàng đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách hành chính nhà nước trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, tuy có những nhiệm vụ cụ thể khác nhau trong các thời kỳ, song tập thể nhà trường luôn đoàn kết, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, bám sát nhiệm vụ cơ quan cấp trên giao, hoàn thành tốt nhiệm vụ và không ngừng đổi mới phát triển. Trường đã tự khẳng định được vị thế của mình trước yêu cầu của ngành và nhu cầu của xã hội. Đã đào tạo, bồi dưỡng hàng ngàn cán bộ cung cấp cho ngành nội vụ và cho xã hội. Các thế hệ sinh viên, học sinh tốt nghiệp ra Trường không ngừng trưởng thành và phát triển. ... Xem tiếp 
Thông báo mời tham gia Hội thảo khoa học "Ngữ học toàn quốc - 2015" 18/12/2014 13:25
Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày truyền thống Nhà trường và 65 năm Ngày truyền thống Học sinh, sinh viên Việt Nam 18/12/2014 10:31
Kế hoạch tổ chức Ngày hội sinh viên Nội vụ năm 2015 18/12/2014 10:29
Kế hoạch tổ chức Ngày hội sinh viên Nội vụ năm 2015 18/12/2014 10:29
Thông báo về việc hoán đổi ngày nghỉ, ngày đi làm bù các dip lễ, tết năm 2015 18/12/2014 09:18