Đội ngũ cán bộ, công chức (cán bộ) là một bộ phận quan trọng của nền hành chính nhà nước. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất tốt, chuyên môn vững vàng đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách hành chính nhà nước trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, tuy có những nhiệm vụ cụ thể khác nhau trong các thời kỳ, song tập thể nhà trường luôn đoàn kết, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, bám sát nhiệm vụ cơ quan cấp trên giao, hoàn thành tốt nhiệm vụ và không ngừng đổi mới phát triển. Trường đã tự khẳng định được vị thế của mình trước yêu cầu của ngành và nhu cầu của xã hội. Đã đào tạo, bồi dưỡng hàng ngàn cán bộ cung cấp cho ngành nội vụ và cho xã hội. Các thế hệ sinh viên, học sinh tốt nghiệp ra Trường không ngừng trưởng thành và phát triển. ... Xem tiếp 
Dịch vụ thư viện hiện đại – yếu tố góp phần phát triển nguồn lực thông tin tại Trung tâm Thông tin Thư viện – Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 02/10/2014 07:49
Để xây dựng nguồn học liệu phù hợp với các ngành nghề đào tạo và đáp ứng tốt hơn nhu cầu nghiên cứu, học tập của bạn đọc là cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, sáng ngày 30/9/2014, Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức giới thiệu dịch vụ thư viện hiện đại và tọa đàm về phát triển nguồn lực thông tin.
Quy định về quản trị phần mềm Quản lý đào tạo 02/10/2014 07:42
Lễ khai trương trang thông tin điện tử cải cách chế độ công vụ, công chức 30/09/2014 12:01
Sáng ngày 29/9/2014, Ban Chỉ đạo Trung ương về đẩy mạnh chế độ công vụ, công chức đã đã tổ chức lễ khai trương trang thông tin điện tử cải cách chế độ công chức, công vụ tại trụ sở Bộ Nội vụ.
TKB Tuần 1 kỳ I năm học 2014 khóa 2014 27/09/2014 15:21
Danh sách phân lớp đại học (tạm thời) năm 2014 26/09/2014 11:04