Đội ngũ cán bộ, công chức (cán bộ) là một bộ phận quan trọng của nền hành chính nhà nước. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất tốt, chuyên môn vững vàng đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách hành chính nhà nước trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, tuy có những nhiệm vụ cụ thể khác nhau trong các thời kỳ, song tập thể nhà trường luôn đoàn kết, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, bám sát nhiệm vụ cơ quan cấp trên giao, hoàn thành tốt nhiệm vụ và không ngừng đổi mới phát triển. Trường đã tự khẳng định được vị thế của mình trước yêu cầu của ngành và nhu cầu của xã hội. Đã đào tạo, bồi dưỡng hàng ngàn cán bộ cung cấp cho ngành nội vụ và cho xã hội. Các thế hệ sinh viên, học sinh tốt nghiệp ra Trường không ngừng trưởng thành và phát triển. ... Xem tiếp 
Kế hoạch tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm về công tác đào tạo theo học chế tín chỉ tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 05/03/2015 15:44
Kế hoạch tổ chức lớp tập huấn công tác tuyển sinh năm 2015 của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 05/03/2015 15:42
Thông báo về việc cử cán bộ, chuyên viên tham gia lớp tập huấn công tác tuyển sinh năm 2015 05/03/2015 13:22
Thông báo về việc cử giảng viên tham gia giảng dạy lới Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên và ngạch Chuyên viên chính 05/03/2015 13:17
Thông báo tuyển sinh các lớp Đại học, Đại học liên thông, Cao đẳng, Cao đẳng liên thông, Trung cấp chuyên nghiệp hệ vừa làm vừa học và bồi dưỡng nghiệp vụ đợt 1 năm 2015 05/03/2015 13:11